گروه مخابرات

گروه کنترل

گروه قدرت

گروه الکترونیک

گروه مهندسی و علم مواد در سال 1386 تاسیس و در سـال 1388 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مواد در گرایش الکتـروسـرامیک و در سال 1389 در گرایش خوردگی و حفاظت از مواد، فعالیت خود را آغـاز کـرد. در این مدت پیشرفت چشمگیری از لحاظ علمی و پژوهشی در این گروه وجود داشته است به نحوی که بالغ بر 100 مقاله در مجلات معتبر علمی/پژوهشی، ISI و ISC به چاپ رسیده و 90 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی ارائه گردیده است. همچنين تعداد 10 قرارداد پژوهشی با صنايع انعقاد يافته و 3 طرح نيز در مرحله تنظيم قرارداد می باشد.  از سال 1387 تا کنون تعداد دانش آموختگان این گروه در دو دوره ی آموزشی/پژوهشی خوردگی و الکتروسراميک، 25 نفر و جمعيت دانشجويي در اين دو مقطع 50 نفر می باشد.

0